Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2015

Ngày 12 tháng 7 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1073/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015. Sau 5 năm triển khai Kế hoạch tổng thể, thương mại điện tử Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn hình thành, tạo lập hạ tầng sang giai đoạn phát triển mạnh, từng bước định hình hạ tầng vững chắc và đạt được nhiều dấu mốc quan trọng hoàn thiện mục tiêu tổng quát ban đầu đề ra.

Là ấn phẩm tóm tắt những thay đổi quan trọng của thương mại điện tử trong năm vừa qua, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương biên soạn tiếp tục cập nhật các văn bản chính sách pháp luật mới về thương mại điện tử, đồng thời tổng hợp số liệu liên quan đến tình hình ứng dụng, kinh doanh thương mại điện tử của doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm mới trong Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 là phần tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu thị trường tuyển dụng. Năm 2015 cũng là năm thứ hai công bố số liệu điều tra thí điểm về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hoạt động này được coi là xu hướng mới của thương mại điện tử thế giới cũng như Việt Nam trong thời gian tới.​
 

Đính kèm

  • BCTMDT2015-pdf.PDF
    4.1 MB · Lượt xem: 0
Top