Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2005

Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử, từ năm 2003, Bộ Thương mại phát hành Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam của từng năm nhằm phản ánh thực tế phát triển của thương mại điện tử và các điều kiện cần thiết cho thương mại điện tử. Ngày 27/2/2006, Bộ Thương mại công bố Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2005​

Theo Báo cáo này, 2005 là năm chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của thương mại điện tử. Cụ thể, khung chính sách và pháp lý cho thương mại điện tử đã hình thành, nhiều hoạt động hỗ trợ thương mại điện tử đã bắt đầu khởi sắc, hoạt động đào tạo có nhiều tiến bộ, và một số phương thức thương mại điện tử mới xuất hiện và phát triển nhanh.

Báo cáo cũng nêu lên một số vấn đề còn tồn tại trong phát triển hạ tầng cho thương mại điện tử, chẳng hạn là vấn đề thanh toán qua mạng, an toàn, an ninh mạng, hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI). Ngoài ra, cơ cấu phát triển các loại hình thương mại điện tử là chưa cân đối. Giao dịch B2B tại Việt Nam hiện nay cơ bản mới chỉ dừng ở mức doanh nghiệp tìm kiếm thông tin thị trường, bạn hàng thông qua thư điện tử và các website thương mại điện tử. Từ thực tế đó, Báo cáo đưa ra những khuyến nghị cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới.
Trước hết, các cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng triển khai các chương trình, dự án được đề ra trong Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010, đẩy mạnh hoạt động phổ biến và tuyên truyền về thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các tổ chức này cũng phải ban hành kịp thời các nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử và Luật Thương mại, tăng cường các hoạt động hỗ trợ của cơ quan nhà nước đối với thương mại điện tử và tham gia tốt các hoạt động hợp tác quốc tế về thương mại điện tử.
Ngược lại, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu lợi ích của thương mại điện tử, xác định mô hình thương mại điện tử thích hợp và xây dựng kế hoạch triển khai mô hình tại doanh nghiệp. Ngoài ra, các đối tượng này cũng nên tích cực tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử và chủ động góp ý các chính sách và pháp luật về thương mại điện tử.
Báo cáo nhấn mạnh, năm 2005 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển thương mại điện tử ở nước ta và đưa dự đoán từ năm 2006 thương mại điện tử ở Việt sẽ bước sang giai đoạn hai là giai đoạn phát triển mạnh mẽ.​
 

Đính kèm

  • BCTMDT2005-pdf.PDF
    3 MB · Lượt xem: 0
Top